Online Qualifier 2017

אימוני הממיין האינטרנטי שוחררו בלילה כדי לגלות לנו שהם שונים משנים קודמות בעוד מספר משתנים: לאחר שהודענו בשלב מוקדם יותר השבוע כי השלב הממיין הזה יהיה פתוח עכשיו לכל קטגוריות הנוער, שישתמשו בו כשלב נוסף בין האו...